Debatt

Arkiv för kategorin ‘Okategoriserade’

Floskelfällan

 

Vad är egentligen en floskel? Enligt ordboken en ”tom fras”, till intet förpliktigande. Floskler fungerar som ”mentala fällor”, framförallt i TV-debatter. Den debattör som tvärsäkert slänger ur sig floskeln har en stor fördel gentemot den eftertänksamme skeptikern helt enkelt av tidsskäl. Allt måste ju gå snabbt, vilket gynnar floskeln. Och eftersom tvärsäkerhet, som bekant, har en stark samvarians med dumhet, så sänks ofta debatten till katastrofalt låg nivå.

Detta fenomen är dessvärre inget som man bara kan le överseende åt. Det nästintill ofattbara är nämligen att:
Flosklerna i stor utsträckning tenderar att styra Sveriges invandringspolitik!

Vilken floskel är värst?

Vilken fras är i dagsläget Sveriges ledande floskel? Det finns ett flertal kandidater, bland annat:

  • ”allas lika värde”
  • “öppenhet och tolerans”
  • “vi och dom”

Ovanstående fraser framförs ofta som om de vore seriösa argument och har en förmåga att paralysera debatten eftersom ingen riktigt verkar veta vad de betyder. Och som en ytterligare komplikation förefaller många inte vara särskilt intresserade av att veta! Man låter ju sååå god!
Men för att en princip överhuvudtaget skall ha en mening så måste man kunna visa hur den ska tillämpas i ett stort antal fall! Annars handlar det tyvärr bara om en floskel.

Allas lika värde

Om vi börjar med ”allas lika värde” och tittar på det troliga ursprunget till denna nobla princip (som ju är så nobel att självaste nobelkommitten har använt den för att utestänga SD från nobelfesten!) så landar vi rimligen i The Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Denna tillkom åren efter andra världskriget och omfattar 30 artiklar som i allt väsentligt specificerar ett relativt stort antal mänskliga fri- och rättigheter. Att gå igenom alla låter sig inte göras här så vi får ta några axplock.

UDHR, artikel 1.

Den, för vår presumtiva floskels ursprung, viktigaste artikeln är:
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood     

Vad menas egentligen med “dignity” ?

I den svenska versionen av UDHR har ”dignity” översatts med ”värde”, till skillnad från t ex den tyska (”würde”) och den franska (”dignitè”). Är den svenska översättningen felaktig? Inte uppenbart, ”dignity” har även betydelsen ”true worth”. Skulle ”värdighet” ha varit en bättre översättning? Knappast.

Men för att förstå om översättningen är bra måste vi förstå andemeningen med ”dignity”. Begreppet ”human dignity” har en mångtusenårig historia av metafysisk karaktär och är absolut inte lätt att få grepp om. Notabelt är att:
Den mest tongivande kreatören av UDHR, John Humphrey, ansåg att ”dignity” inte tillförde något substantiellt överhuvudtaget!

Man är böjd att hålla med honom. Eleanor Roosevelt ansåg dock att ”dignity” skulle med för att understryka att ”every human being is worthy of respect”, vilken är en fascinerande åsikt från en representant för en nation som regelmässigt avrättar folk. Inför publik! Det sistnämnda, får man förmoda, för att tillförsäkra maximal ”dignity”.

Om man skall försöka hitta någon någorlunda konkret betydelse av ”dignity” så landar man i att varje mänsklig varelse har en slags grundläggande ”right to be treated with respect” beroende på att det handlar om en människa, och inte ett djur. På svenska ”aktningsvärdhet” kanske?
Om vi nu ansätter att ”dignity” skall uttolkas på detta sätt så är ”värde” ingen lyckad översättning eftersom begreppet ”värde” är mer långtgående. När, hur, och av vem skall detta ”värde” tillämpas? En förälder kommer, när skolan brinner, ofrånkomligen att betrakta sin egna barn som mer ”värda” och prioritera räddningen av dessa och kan aldrig kritiseras för detta.

En befälhavare i ett krig inser att en stridspilot är mer ”värdefull” än en fotsoldat, eller blir tämligen omedelbart en f.d. befälhavare.
Alltså:
En människas ”värde” påverkas i praktiken både av relation och situation!

Man bör ”respektera” fotsoldaten och stridspiloten lika mycket, båda riskerar ju sina liv, men man måste erkänna att ”värdet” i den aktuella situationen faktiskt är helt olika.
Det är förmodligen ingen slump att man i den ”humanitära stormakten” Sverige:

  • först väljer ut UDHRs absolut mest svårgripbara begrepp
  • sedan med en tveksam översättning tillsätter ytterligare en rejäl dos ”flummighet”
  • därefter upphöjer resultatet till något sorts ”nationalmantra”
  • för att slutligen inte riktigt förstå vad det betyder

Fortsättningsvis kommer ”värde” i denna artikel att vara synonymt med ”right to be treated with respect / aktningsvärdhet”.

Born free and equal …

Det ligger rent semantiskt närmast till hands att tolka postulatet ..born free and equal in dignity and rights..” som knutet till den nyfödda individen, dvs inte att all ”dignity”, alla ”rights” eller all ”freedom” med automatik består livet igenom oavsett vad individen tar sig för. Vi återkommer till vad som mera specifikt kan inskränka dessa.

Endowed with reason and conscience…

UDHR anser här att:
all human beings are….endowed with reason and conscience”

Detta postulat härstammar liksom ”dignity” från en intention att särskilja människan från djuren, som ju inte anses ha “förlänats med förnuft och samvete”.
Ser man sig om i världen inser man att det har sannerligen inte alla människor heller! Postulatet skulle kunna rensas bort ur UDHR enligt min mening.

UDHR artikel 2

Artikel 2 (förkortad) lyder som följer:
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, …..

Observera att ”dignity” inte ens nämns i denna mycket viktiga artikel! Det är ”rights and freedoms” som är det väsentliga i UDHR.
Vissa partier är här enkla att ställa upp på som t ex ”…independent of race, color, sex, language….
Fortsättningen ..religion, political or other opinion..” är inte lika självklar. Är en person vars “politcal opinion” är nazistisk eller vänsterfascistisk “entitled to all the rights and freedoms ”? För att inte tala om vad mycket obehagligt som kan dölja sig bakom ”other opinion”!

UDHR artikel 29

Vad kan begränsa en individs fri- och rättigheter enligt UDHR?
Artikel 29 (förkortad) postulerar följande:
”In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law ….”

I praktiken innebär detta att det finns många orsaker till att UDHRs ”rights and freedoms” måste inskränkas av samhället p g a individens lagöverträdelse. Frågan i vilken mån detta gäller även ”dignity” ter sig något akademisk. Såvida inte den kriminelle känner sig upplyft av att bli inlåst med ”dignity”?
Den svenska, ”hemsnickrade”, frasen ”allas lika värde” förefaller på något diffust sätt oinskränkt vidlåda en person från vaggan till graven oavsett handlingar och ståndpunkter vilket leder till horribla exempel. Är pedofiler, terrorister, mördare, våldtäktsmän etc. lika mycket ”värda” som laglydiga? Är en individ ”lika mycket värd” som själv inte respekterar denna princip?

Om man säger ja till ovanstående, så finns bara följande alternativ.

  • Jesus, dvs endast en gudomlig instans kan vara så oändligt förlåtande
  • Urvattning och normlöshet, dvs ”värdet” har i stort sett ingen praktisk tillämpning

Alla samhällen inskränker kriminellas fri- och rättigheter för att skydda andra medborgares fri- och rättigheter. Kan man säga att ”värdet” ändå är oförändrat? Är Breivik lika ”aktningsvärd” som Malala? Absolut inte i mina ögon.
Slutsatsen måste bli att en människas ”right to be treated with respect” ur alla praktiska icke-religiösa aspekter måste påverkas av individens ifråga gärningar och ställningstaganden. Vad man skulle kunna kalla för ”restvärdet” specificeras rätt tydligt av UDHR, bl a som rätten att inte bli torterad, förnedrad etc. och kräver inget flumbegrepp som ”dignity”.
Det enda man saknar i UDHR är ”rätten att inte avrättas”.

Alla kulturers “lika värde”?

Enligt Nationalencyklopedin är man ”främlingsfientlig” om man anser en kultur ”högre stående än en annan”. Detta kulturrelativistiska synsätt leder till egendomliga konsekvenser. Många kulturer i världen ger, som alla vet, högaktningsfullt f-n i UDHRs fri- och rättigheter och omfattar normer som är oacceptabla för envar med en någorlunda anständig ”värdegrund”! Kvinnlig omskärelse är bara en av många.
Således blir det ju uppenbart inkompatibelt att bekänna sig till ”allas lika värde” och ”alla kulturers lika värde” samtidigt! Varför? Helt enkelt för att den som anser att en kultur är ”lika mycket värd”, trots att denna klart och tydligt INTE hyllar normen ”allas lika värde” hamnar i en pinsam motsägelse! ”Alla” betyder då inte längre ”alla”!
Detta leder oss till följande slutsats:
Man kan omöjligt vara kulturrelativist och samtidigt hylla normen ”allas lika värde”.

Så det är faktiskt bara att välja, FI.

Är frasen ”allas lika värde” en floskel?

Javisst! Mycket bättre vore att använda UDHR rakt av som ju kan specificeras till artikel och t o m del av artikel. Den som nu anklagas för att inte hylla ”allas lika värde” står inför problemet att inte riktigt veta vad han anklagas för. En allt vanligare och fullständigt bisarr tolkning är att man även är ”odemokratisk”!
Slutsats: Det hög tid att skrota missfostret ”allas lika värde” !

Öppenhet och Tolerans

Öppenhet

Vad innebär egentligen “öppenhet”? Nyligen ansåg Moderaternas nya frontfigur, Kinberg Batra, att SD tog avstånd från ”öppenhet” och därför var omöjliga som diskussionspartner. Exakt vad är det för ”öppenhet” som hon menar att SD tar avstånd ifrån?
Det ”öppna samhället” som begrepp introducerades 1945 av filosofen Karl Popper. Starkt förenklat innebär konceptet liberal demokrati och yttrandefrihet. Eftersom SD uppenbarligen inte tar avstånd från något av detta måste ju Batra haft något annat i tankarna. Frågan är bara vad? Fri invandring kanske?
Som så ofta förr i den offentliga debatten får vi aldrig reda på om några djupare tankar överhuvudtaget existerar. Allting stannar vid ett floskulöst yttrande och ingen kräver någon ytterligare analys. Skulle Sverige helt plötsligt vara ett ”slutet samhälle” typ Nordkorea om vi såg till att ha en invandring i paritet med övriga Europa? Bara Batra vet.

Tolerans

Tolerans är ett försåtligt modeord och används ofta som om det hade en inneboende positivt värde. Men så är det ju inte eftersom det ibland anses vara oerhört bra med ”nolltolerans”! För att i nästa andetag återigen anses värdefullt med ”ökad tolerans i samhället”! Slutsats :
Om tolerans är bra eller dåligt är helt och hållet beroende på vad det är som eventuellt skall tolereras!

Dessutom är tolerans både subjektivt och relativt. Vi kan jämföra två individer, där den ene starkt ogillar många saker men har stor tolerans, medan den andre gillar det mesta men har liten tolerans. Resultatet blir att båda utåt sett har precis samma hållning, men helt olika tolerans! Summa summarum så är ”öppenhet och tolerans” som det används i dagens svenska debatt en riktigt fet floskel.

Vi och dom

Av utrymmesskäl måste denna ”floskelkandidat” behandlas i korthet. Det kan motiveras av att ”vi och dom” är en så uppenbar floskel att det väl nästan inte behöver sägas.
Först kan man konstatera att detta är en magisk fras eftersom:
Vissa ”dom” på ett magiskt sätt upphör att existera så snart det handlar om något negativt, typ brottslighet. Samma ”dom” återuppstår dock precis lika magiskt i ”positiva” sammanhang, som t ex positiv särbehandling eller ”offer för utsatthet”!

Trolleri? Absolut, men det bereder inga som helst svårigheter för våra ”moraliska trollkarlar”.
Man bör även betänka följande: dom som vi anser bör kallas ”vi” och inte ”dom”, anser kanske att vi bör kallas ”dom” och inte ”vi”?

Slutligen är det naturligtvis omöjligt att beröra ”vi och dom” utan att hänvisa till Reinfeldt, eftersom detta är hans absoluta favoritfloskel! Reinfelds tolkning av ”vi och dom” skulle, med hans relation till SD i åtanke, kunna formuleras:
Man skall inte dela in människor i ”vi och dom”!
Såvida man inte tycker tillräckligt illa om ”dom”.
För då går det bra.

Slutsats

Vilken floskel är värst? Min personliga åsikt är att ”allas lika värde” är den som gör mest skada medan ”vi och dom” är den mest enfaldiga. Eller har jag fel?

 

Jan T God

Annonser